Felhasználási feltételek - eladó

  Jelen Általános Felhasználási Feltételek hatályos: 2020. február 18. napjától (a továbbiakban: ÁFF).


  Tisztelt vásárló! Örülünk, hogy meglátogatta weboldalunkat (a továbbiakban: Weboldal). Kérjük jelen ÁFF-et figyelmesen olvassa el, mivel az ÁFF rögzíti a Weboldal és az Ön között létrejövő jogviszonyt, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Weboldal üzemeltetőjéről, az üzemeltető partnereiről, a panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről.


 • Általános rendelkezések, Üzemeltető
 • A https://shipgratis.hu/ domain alatt elérhető Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai:

  1. Cégnév: Ateli, s.r.o.
  2. Székhely: Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Plzeň, Csehország
  3. Nyilvántartási szám: 29157013
  4. EUID: CZVROR.29157013
  5. Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@shipgratis.hu
  6. Telefon: 0618088048
  7. Weblap internet címe: https://shipgratis.hu/

  8. Tárhely szolgáltató neve: VSHosting s.r.o (a továbbiakban: Tárhely szolgáltató)
  9. Tárhely szolgáltató címe: Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha 15
  10. Tárhely szolgáltató webes címe: https://www.vshosting.cz/
  11. Telefon: +420 246 035 835
  12. E-mail: podpora@vshosting.cz.

 • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PANASZKEZELÉS

 • Az Üzemeltető minden munkanapon ügyfélszolgálatot és panaszkezelést működtet, amely készséggel áll a vásárlók rendelkezésére az info@shipgratis.hu e-mail címen.

 • 1. Az Üzemeltető Weboldalt, illetve piacteret üzemeltet, amelynek kapcsán Önnek lehetősége van a Weboldalon keresztül termékeket rendelni (a továbbiakban: Termék vagy Termékek).
 • 2. A jelen ÁFF határozza meg a Weboldalt használó természetes személyek, valamint jogi személyek (a továbbiakban: Vásárló) felhasználási feltételeit, valamint a jogait és kötelezettségeit.
 • 3. A Weboldalon elérhető Termékeket az Üzemeltető partnerei bocsájtják rendelkezésre (a továbbiakban: Partner vagy Partnerek). A Partnerek azok a gazdálkodó szervezetek vagy egyéni vállalkozók, akiknek a Termékeit az Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tesz a Vásárlók részére annak érdekében, hogy a Termékeket megrendelhessék.
 • 4. Az Üzemeltető piactérszerű online platformot biztosít annak érdekében, hogy a Vásárló Termékeket vásárolhasson a Partnertől, tehát az előbbiek alapján a Ternék adásvételére vonatkozó szerződés nem az Üzemeltető és a Vásárló között jön létre. hanem a Termék adásvételére vonatkozó szerződés a Partner és a Vásárló között jön létre. A Partner és a Vásárló közötti jogviszonyt a jelen ÁFF rögzíti.
 • 5. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
  A Weboldal vásárlói a fentiek alapján fogyasztók és nem fogyasztók is lehetnek egyaránt. Jelen ÁFF-ben azok a rendelkezések, amelyek kizárólag fogyasztókra vonatkoznak ott a Vásárló fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó vagy Fogyasztók).
 • 6. Jelen ÁFF elfogadásával Ön mint Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 12. § értelmében beleegyezik abba, hogy nem papír alapon, hanem más tartós adathordozón, azaz .pdf formátumban közli az Üzemeltető Önnel a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.
 • 7. Természetes személyek, azaz Fogyasztók csak abban az esetben rendelhetnek a Weboldalon keresztül Terméket, ha a 16. életévüket betöltötték.
 • 8. Az Üzemeltető a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 • 9. Az Üzemeltető biztosítja a Weboldalt a megrendelési folyamat lebonyolítására, a Vásárló megfizeti a megrendelt Termék ellenértékét a Partner részére, a Partner pedig biztosítja a megrendelt termék Vásárlóhoz való eljuttatását.
 • 10. Az Üzemeltető adatai (pl. székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, ill. akihez a fogyasztó a panaszait címezheti) a Weboldalon, valamint jelen ÁFF-ben található.

 • Az Üzemeltető szerepe közvetítőként
 • Az Üzemeltető a Weboldalt közvetítő szolgáltatóként üzemelteti, amelyen a Partner Termékeit jeleníti meg, tehát az Üzemeltető egy online piacteret biztosít. A Termékek vonatkozásában a szerződés a Partner és a Vásárló között jön létre. A megrendelt Termékekkel kapcsolatos fogyasztói jogok a Partnernél közvetlenül érvényesíthetők.

 • A szerződés, annak nyelve és formája
 • A jelen ÁFF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
 • A jelen ÁFF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Partner iktatja.

 • Az Üzemeltető Weboldalának korlátai
 • A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja a Weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Termékekhez való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Az előbbiekkel összefüggésben az Üzemeltető a felelősségét kizárja.

 • Az Üzemeltető felelőssége
 • Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás igénybevételével járó tranzakció értékét.
 • A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 • A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Azonban az internet és az informatika egy olyan környezet, ahol az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, illetve azt kizárja.
 • Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 • Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett Termékekre, ajánlatokra és az ezek alapján létrejött szerződés vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával vagy megszüntetésével kapcsolatban, különösen a Termékek minőségéért, áráért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, és nem vállal kötelezettséget a Termékek ellenőrzéséért.
 • Az Üzemeltető a Weboldalon közzétett Termékek tartalmáért felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy azok tartalmát a Partner határozza meg, így amennyiben a leírt és a valós Termék között bármilyen jellegű eltérés van, az ezzel kapcsolatos felelősség a Partnert terheli. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Partner által a Termékek kapcsán feltüntetett illusztrációkért (pl.: kép, ábra stb.).

 • A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
 • A Weboldal használatához internetböngésző elegendő. A Weboldal használatához szoftvert vagy mobilalkalmazást nem kell letölteni.
 • A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A Webáruház az alábbi rendszerekkel kompatibilis: a weboldal kompatibilis az összes általában használt operációs rendszerrel (például Windows, Linux, Android, Mac OS). A webhelyhez minden általános böngészővel hozzáférhet, amely kompatibilis az operációs rendszerekkel. A megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
 • Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről a Tárhely szolgáltató weboldalán tudhat meg bővebb információkat.

 • Fiók létrehozása (regisztráció)
 • A Vásárlónak lehetősége van a Weboldalon
  1. fiókot létrehozni (név, születési dátum, e-mail cím és jelszó megadásával),
  2. regisztrálni Facebook által,
  3. regisztrálni Google által
 • ahhoz, hogy az általa kiválasztott Terméket megrendelje.
 • A jelen ÁFF VII./1. pontjában meghatározott lehetőségekkel történő regisztráció jóváhagyásával a Vásárló kijelenti, hogy az adatkezelési szabályzatot valamint a jelen ÁFF-et megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Regisztráció esetén a Vásárló bizonyos adatainak (pl.: e-mail cím, jelszó, születési dátum, nem) megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes Termék megrendelés során. Természetesen a Vásárló az előbbi beállítást bármikor vissza is vonhatja, illetve módosíthatja.

 • A Vásárló adatai
 • A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a fiókjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű szolgáltatással kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak (pl. e-mail címének és jelszavának) bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy az e-mail cím és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó kárfelelősséget az Üzemeltető kizárja.
 • A Vásárló kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adataikat adta meg a Weboldalnak. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.
 • Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló regisztrációját indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Weboldallal történő bármilyen visszaélés esetén.
 • Az Üzemeltető a Vásárló személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli.

 • A Termék díjával kapcsolatos tájékoztatás és a fizetési mód
 • A Vásárló a Termék ellenértékét közvetlenül a Partner részére fizeti meg.
 • A Termékek lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Weboldalon. A Weboldalon teljes körű tájékoztatás található az elérhető Termékekről és azok áráról, bruttó formában, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre. A Termékek ára tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t.
 • A Weboldalon feltüntetett bruttó árakon felül a Vásárlónak egyes Termékek esetén kereskedelmi vámtarifa költsége felmerülhet. Szállítási költséget nem számolunk fel a Vásárló részére. A Partner határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
 • A vásárlási folyamat során a Vásárlónak a Termék ellenértékének megfizetésén (és bizonyos Termékek esetén kereskedelmi vámtarifa költségen) túlmenő kötelezettségei nincsenek. A Partner részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.
 • A megrendelés és vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Weboldal- a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díján kívül - más egyéb díjat nem számíthat fel Emelt díjas szolgáltatás nem kerül alkalmazásra.
 • A Termék vásárlására a Weboldalon az alábbi fizetési módok biztosítottak:
  1. banki átutalás (vagy postai csekken): A termékek ellenértékét banki átutalás (vagy postai csekken) útján is rendezheti.
  2. kártyás fizetés
  3. online fizetés: az Üzemeltető a Google Pay szolgáltatáson keresztül biztosítja az online fizetést. A Google Pay általános szerződési feltételeiről többet ide kattintva tudhat meg:
  4. https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=buyertos&ldr=hu

  A Vásárlónak nincs lehetősége utánvétes rendelés leadására a Weboldal jellegéből adódóan. A megrendelt Termékek Ázsiából kerülnek kiszállításra a Vásárló részére.

 • A Google Pay banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 • A Termék vásárlásának menete, fizetési feltételek
 • Az Ön által kiválasztott Termék a „Kosárba rak” gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Kosár felületen a Termék szükséges darabszáma beállítható, továbbá kedvezmény kupon kódot is fel tud használni. A vásárlás során a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb Termékeket kiválasztani. A „Tovább” gomb megnyomásával a Cím felületre érkezik, ahol meg kell adnia a számlázási címét. Tájékoztatjuk, hogy a Termék vásárlásával kapcsolatos elektronikus számla megküldésre kerül az Ön felhasználói fiókjába. Ezt követően a „Tovább” gomb megnyomásával a Fizetés, szállítás felületre érkezik, ahol többféle fizetési mód közül választhat. A fizetési módokkal kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁFF IX./6. pontja tartalmaz. A „Tovább” gomb megnyomásával, a Kész felületre érkezik.
 • A vásárlás - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik (Banki adatbevivő felület, amelyen megadott adatokat az Üzemeltető nem ismeri meg és nem tárolja). Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti addig, amíg nem kattintott a „Fizetés” gombra. Tehát a „Fizetés” gombra kattintással fizetési kötelezettséggel járó megrendelés jön létre, és elfogadja a Termékre vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁFF rendelkezéseit is.
 • A Webáruházak kapcsán kialakult gyakorlat szerint a Termék megrendelése alapján a szerződés a megrendelését visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre, a Vásárló megrendelését követően a Webáruház 48 órán belül küldi meg a visszaigazoló e-mailt. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Termék vagy Termékek díját, banki átutalás (vagy postai csekk) választása esetén a fizetéssel kapcsolatos tájékoztatót, valamint az ÁFF-t (.pdf formátumban). A visszaigazoló e-maillel jön létre a Partner és a Vásárló között a szerződés.
 • A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Vásárló által megadott e-mail címre kerül megküldésre. Amennyiben a Vásárló hibás e-mail címet ad meg, akkor az ebből fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.
 • Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a fenti visszaigazoló e-mailt, ennek oka feltételezhetően technikai, vagy más kapcsolati hiba lehet. Kérjük, hogy ebben az esetben ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba az Üzemeltető Ügyfélszolgálatával (az ügyfélszolgálat elérhetőségei az ÁFF elején találhatóak). Az Ügyfélszolgálat a problémát orvosolja.
 • Amennyiben a Vásárló bármely okból 48 órán belül nem kapna visszaigazolást a megrendeléséről, úgy a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni. Amennyiben a megrendelését már kifizette, akkor annak ellenértékét a Partner haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszatéríti Önnek.
 • A Termék kiválasztása nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben nem zárja le a megrendelés folyamatát, akkor a kiválasztott Termék törlődik, és a korábban kiválasztott Termék a Weboldal többi felhasználója számára ismét elérhetővé válik.

 • Átvételi lehetőségek
 • A Vásárlók számára átvételi lehetőségként biztosított a Magyar Posta Zrt. által történő házhozszállítás (a továbbiakban: Magyar Posta).
 • A szállítási idő minden Terméknél fel van tüntetve. A szállítási idő a Raktáron jelzésű termékeknél általában 5 munkanap Magyarországbeli lakcím esetén. A Raktáron nem lévő Terméknél a szállítási idő individuálisan van feltüntetve. Ez az időszak elnyúlhat karácsony és egyéb ünnepek környékén, ez természetesen nem vonatkozik a Raktáron jelzésű termékekre. Azokat a Termékeket, melyek nincsenek raktáron, egyenesen a Partner küldi Ázsiából.
 • A kézbesítési időt mindig a küldéstől számítjuk. A maximális szállítási idő 60 nap a küldéstől számítva.
 • Termék feladásának napján Önt e-mailben értesítjük.
 • A Termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a Termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, ill. magán a Terméken, akkor a Vásárlónak lehetősége van jegyzőkönyv felvételére. A Termék futártól való átvételével, ill. az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Vásárló kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Partnernek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Termék átvételekor láthatóan sérült a csomagolás vagy a Termék, és a sérülés a Termék átvételét megelőzően keletkezett, akkor a Termék visszavételét, ill. cseréjét a Partner díjmentesen biztosítja. A Termék átvételét követően észlelt sérülésért a Partner felelőssége nem áll fenn.
 • Amennyiben a küldeményt nem kézbesítik az adott időben, reklamációt nyújthat be (panasszal élhet), a Terméket újfent elküldjük Önnek, vagy megtérítjük az Ön által megfizetett összeget.
 • Továbbá az Üzemeltető késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni, azonban ha az Üzemeltető póthatáridőn belül sem teljesít, akkor a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha az Üzemeltető a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 • Szállítási költség
 • A Vásárlónak szállítási költséget nem kell fizetnie.

 • Szerzői jogok
 • A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Weboldalon megjelenített, nem Vásárlóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 • Üzemeltető valamennyi, a Weboldalon szereplő, nem Vásárlótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁFF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
 • A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 • Az ÁFF tartalmának egyoldalú módosítása
 • A Weboldal fenntartja magának a jogot, hogy az ÁFF-et módosítsa a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése alapján. Az ÁFF kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Az ÁFF módosításáról a Weboldal Önnek a regisztráció során megadott e-mail címére értesítést küld. Kérjük, 15 napon belül jelezze Weboldalunknak, amennyiben a módosított ÁFF-t nem kívánja elfogadni. Amennyiben ezt 15 napon belül nem jelzi részünkre, azzal a módosított ÁFF-t elfogadja. Amennyiben 15 napon belül jelzi, hogy nem kívánja elfogadni a módosított ÁFF-t, azt tudomásul vesszük, de tájékoztatjuk Önt arról, hogy akkor nem tudja igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait. Az ÁFF csak alapos okkal módosítható, amely a Weboldal működésének lényeges változását jelentheti, jogszabályi változást, hatósági határozatot, akciókat, új szolgáltatásokat, stb.

 • A Vásárlót megillető elállási jog, valamint kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igénye a Partnerrel szemben
 • Jelen fejezetre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 • A Fogyasztót megillető elállási jog, valamint kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igénye a Partnerrel szemben
  1. Jelen fejezet rendelkezései kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.
  2. Az Üzemeltető a Szolgáltatás kapcsán közvetítőként jár el a Vásárló és a Partner között. Tekintettel erre a Fogyasztó az elállási jog, valamint kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igénye vonatkozásában csak közvetítői szerepet tölt be a Partner és a Fogyasztó között. Az elállási jog a Partnerrel szemben illeti meg a Fogyasztót, azaz azzal szemben, akitől a Terméket vásárolta.
  3. Elállási jog
   1. A Fogyasztót vásárlásával kapcsolatban a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételek szerint elállási jog illeti meg.
   2. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a Termék visszaküldése esetén követelheti a Partnertől az Ön által kifizetett összeg visszatérítését.
   3. A Fogyasztót a Rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Terméknek, több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja.
   4. A Fogyasztó a közte és a Partner között létrejövő szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó elállási joga a megrendelés kezdetétől a kézhezvétel, ill. kézbesítést követő 14 napig terjed.
   5. Az elállási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatát abban az esetben tudjuk határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására biztosított fenti határidőben elküldi.
   6. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) az I. pontban foglaltakban meghatározott elérhetőségeken. Az elállási jogát a Fogyasztó jelen ÁFF 1. sz. mellékleteként csatolt elállási nyilatkozatminta felhasználásával, valamint a Weboldalon keresztül is gyakorolhatja. A Weboldalon keresztül benyújtott elállási nyilatkozatát közvetlenül a Partnerrel szemben tudja gyakorolni.
   7. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
   8. A Rendelet egyértelművé teszi, hogy elállás esetén a vételár visszajár a Fogyasztó számára.
   9. A Partner követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításának szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.
   10. A Partner kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén:
   11. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Partner haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás esetén a Partner a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Partner visszatartási joga tekintetében Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ellenszolgáltatás összegét a Partner mindaddig visszatarthatja, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
    A Fogyasztó kötelezettségei elállása esetén
   12. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Partnernek vagy a Partner által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Partner vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. A Fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Partner vállalta e költség viselését. A Fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem köteles viselni egyes költségeket: – a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha a Partner az elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy a Fogyasztó nem kérte az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítésének megkezdését, – ha a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés az elállási jog gyakorlására vonatkozó 14 napos határidő lejárta előtt megkezdődjön, – ha a Fogyasztó a kifejezett előzetes beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogát, vagy – a Partner elmulasztotta megadni a megkötött szerződés másolatának átadásakor, de legkésőbb az átadáskor a tartós adathordozón történő visszaigazolást.
   13. Ha az Üzemeltető/Partner az elállási jog kapcsán tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a fenti elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
  4. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás a Partnerrel szemben
   1. A kellékszavatosságról, mint az Vásárlót megillető jogról az alábbiakról tudjuk tájékoztatni.
 • A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy Termék eladása esetén a Partner a Termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a Termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 • Ön a Partner hibás teljesítése esetén a Partnerrel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 • Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Partner számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Partner költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Partner adott okot. Amennyiben eláll a szerződéstől pl. a Termék hibája miatt, akkor a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek az Ön részére visszatérítésre kerül.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 • Ön a Partnerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, azzal szemben akitől a Terméket vásárolta.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • A termékszavatosságról, mint az Vásárlót megillető jogról az alábbiakról tudjuk tájékoztatni.

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
 • Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
 • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?
 • A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  1. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  2. a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  3. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  4. a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  5. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • A Jótállás kapcsán az alábbiakról tudjuk tájékoztatni.
 • Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. A Jelen ÁFF 2. sz. melléklete tartalmazza azon tartós fogyasztási cikkeket, amelyekre jótállás vonatkozik. Azon Termékekre, amelyeket a Weboldal értékesít és a jelen ÁFF 2. sz. melléklete tartalmaz, azokra a Partner 1 éves jótállást vállal.
 • A Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap. A jótállást az adott Termék jótállási jegyén feltüntetett Partner biztosítja.
 • A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló jelezheti a jelen ÁFF I. pontjában meghatározott e-mail címen.
 • Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
 • Hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabályi előírás alapján Önt jótállási jog illeti meg. A jótállást a köznyelv garanciaként nevezi.
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
 • A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott termékek esetén, amelyet a Partner biztosít. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a Termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Partner vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • Tájékoztatjuk, hogy Ön a jótállási jogát minden esetben a Partnerrel szemben érvényesítheti.
 • Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
 • A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a Fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
 • Mikor mentesül a Partner a jótállási kötelezettsége alól?
 • A Partner a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a jelen ÁFF XVI./4. és 5. pontjában meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 • A panaszkezelés módja
 • Jelen ÁFF vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
 • A Vásárló és a Partner közötti tényleges szerződéssel kapcsolatban felmerült panasz esetén a Vásárlónak lehetősége van az Üzemeltetőhöz fordulni közvetlenül, aki a panaszt haladéktalanul továbbítja az illetékes Partner részére. Panaszt a jelen ÁFF I. számú mellékletében meghatározott e-mail címen, telefonszámon, valamint a Weboldalon keresztül van lehetősége benyújtani.
 • A Fogyasztó a Partnernek a szolgáltatás nyújtásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (telefonon) vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel, aki a panaszt továbbítja a Partnernek. A Partner a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Partner a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 • Az írásbeli panaszt a Partner a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Fogyasztónak megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt e-mail formájában. A panaszt elutasító álláspontját a Partner indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Partner köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület elérhetőségeit.
 • Elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat:


  1. Baranya Megyei Békéltető Testület; Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.; Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.; Telefonszáma: (72) 507-154; Fax száma: (72) 507-152; Elnök: Dr. Bodnár József; E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
   Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület; Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532; Fax száma: (76) 501-538; Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna; E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
   Budapesti Békéltető Testület; Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Telefonszáma: (1) 488-2131; Fax száma: (1) 488-2186; Elnök: Dr. Baranovszky György; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
   Csongrád Megyei Békéltető Testület; Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.; Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék; Fax száma: (62) 426-149; Elnök: Dr. Horváth Károly; E-mail cím: info@csmkik.hu ; Békés Megyei Békéltető Testület; Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.; Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775; Fax száma: (66) 324-976; Elnök: Dr. Bagdi László; E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület; Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870; Fax száma: (46) 501-099; Elnök: Dr. Tulipán Péter; E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu ; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület; Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.; Telefonszáma: (56) 510-610; Fax száma: (56) 370-005; Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit; E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
   Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület; Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.; Telefonszáma: (34) 513-010; Fax száma: (34) 316-259; Elnök: Dr. Rozsnyói György; E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
   Fejér Megyei Békéltető Testület; Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.; Telefonszáma: (22) 510-310; Fax száma: (22) 510-312; Elnök: Dr. Vári Kovács József; E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
   Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület; Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217; Fax száma: (96) 520-218; Elnök: Horváth László; E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
   Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület; Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.; Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.; Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745; Fax: 06-52-500-720; Elnök: Dr. Hajnal Zsolt; E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
   Heves Megyei Békéltető Testület; Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.; Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.; Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék; Fax száma: (36) 323-615; Elnök: Dr. Gordos Csaba; E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
   Tolna Megyei Békéltető Testület; Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.; Telefonszáma: (74) 411-661; Fax száma: (74) 411-456; Elnök: Dr. Gáll Ferenc; E-mail cím: kamara@tmkik.hu
   Vas Megyei Békéltető Testület; Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.; Telefonszáma: (94) 312-356; Fax száma: (94) 316-936; Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán; E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
   Nógrád Megyei Békéltető Testület; Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a; Telefonszám: (32) 520-860; Fax száma: (32) 520-862; Elnök: Dr. Pongó Erik; E-mail cím: nkik@nkik.hu
   Pest Megyei Békéltető Testület; Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.; Telefonszáma: 06-1-269-0703; Fax száma: 06-1-269-0703; Elnök: dr. Csanádi Károly; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
   Somogy Megyei Békéltető Testület; Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.; Telefonszáma: (82) 501-000; Fax száma: (82) 501-046; Elnök: Dr. Novák Ferenc; E-mail cím: skik@skik.hu
   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület; Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.; Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180; Fax száma: (42) 420-180; Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin; E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
   Veszprém Megyei Békéltető Testület; Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.; Telefonszáma: (88) 814-111; Fax száma: (88) 412-150; Elnök: Dr. Vasvári Csaba; E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
   Zala Megyei Békéltető Testület; Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.; Telefonszáma: (92) 550-513; Fax száma: (92) 550-525; Elnök: Dr. Molnár Sándor; E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a Partner közötti, a Termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Tájékoztatjuk, hogy a Partnert a békéltető testület eljárása tekintetében együttműködési kötelezettség terheli.
 • Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok listáját az alábbi címen érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/.
 • Ha panasszal kíván élni online vásárolt Termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban található. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 • Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat:
 • Gazdasági Versenyhivatal; 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036; Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
 • Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Fogyasztóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül történő szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 • A Partner nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, stb.).

 • Záró rendelkezések
 • Jelen ÁFF-re egyebekben első sorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.
  1. 1. sz. melléklet:
  2. Elállási nyilatkozatminta

  3. (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
   Címzett:
   Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: *
   Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
   A fogyasztó(k) neve:
   A fogyasztó(k) címe:
   A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
   Kelt

  1. 2. sz. melléklet:

  2. 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
   2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
   3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
   4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
   5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
   6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
   7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
   8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
   9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
   10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
   11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
   12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
   13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
   14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
   15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
   16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
   17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
   18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
   19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
   20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
   21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
   22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
   23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
   24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
   25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
   26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
   27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
   28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
   29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.Töltse le itt